Kuratorium Parku Narodowego Unteres Odertal

Zadanie

Zgodnie z Ustawą ws. założenia Parku Narodowego Unteres Odertal (Ustawa o Parku Narodowym Unteres Odertal – NatPUOG) § 14, ust. 3, dnia 02 grudnia 1996 roku utworzono kuratorium Parku Narodowego Unteres Odertal. Pełni ono funkcję pośrednika i gremium doradczego – w zakresie zadań i kompetencji administracji parku narodowego oraz spraw komun, innych miejscowo i merytorycznie zainteresowanych organów i związków oraz gospodarczych i społecznych reprezentacji interesów. Członkowie kuratorium wspierają administrację parku narodowego w wykonywaniu jej zadania, jakim jest realizowanie celu ochrony – z uwzględnieniem innych spraw dotyczących ogółu.

Skład

Kuratorium działa w składzie określonym przez ustawę NatPUOG. Dodatkowo dochodzą wymienieni członkowie.

Decyzję w sprawie propozycji dotyczących zmian składu, zwłaszcza ustanowienia kolejnych członków w ramach § 14, ust. 3 ustawy NatPUOG, podejmuje większość powołanych członków.

Lista członków kuratorium Parku Narodowego Unteres Odertal(Stan: lipiec 2016 roku)

Zgodnie z Ustawą ws. założenia Parku Narodowego Unteres Odertal (Ustawa o Parku Narodowym Unteres Odertal – NatPUOG) § 14, ust. 3, dnia 02 grudnia 1996 roku utworzono kuratorium Parku Narodowego Unteres Odertal. Pełni ono funkcję pośrednika i gremium doradczego – w zakresie zadań i kompetencji administracji parku narodowego oraz spraw komun, innych miejscowo i merytorycznie zainteresowanych organów i związków oraz gospodarczych i społecznych reprezentacji interesów. Członkowie kuratorium wspierają administrację parku narodowego w wykonywaniu jej zadania, jakim jest realizowanie celu ochrony – z uwzględnieniem innych spraw dotyczących ogółu.

Zarząd

Kuratorium wybiera zarząd. Składa się on z przewodniczącego i dwóch równorzędnych zastępców. Uprawiony do zgłaszania propozycji jest każdy członek. Każdy członek jest też wybieralny. Istnieje możliwość ponownego wyboru. Kadencja zarządu wynosi dwa lata.

Kierownictwo

Kierownictwo przejmuje dyrektor Parku Narodowego Unteres Odertal. Kierownik ma na posiedzeniach kuratorium prawo głosu, nie jest jednak uprawiony do głosowania.

Kierownictwo wspiera zarząd w jego pracach, zwłaszcza w opracowaniu porządku obrad, prowadzeniu protokołu, przygotowaniu i organizowaniu posiedzeń kuratorium oraz innych spotkań kuratorium.

Zwoływanie i udział w posiedzeniach kuratorium

Posiedzenie kuratorium zwoływane jest przez przewodniczącego przynajmniej dwa razy w roku. Zarząd i kierownictwo mogą w porozumieniu powiadomić opinię publiczną o wynikach posiedzenia.

Posiedzenia kuratorium mają zasadniczo charakter publiczny. Zarząd decyduje w porozumieniu z kierownikiem w uzasadnionych przypadkach o prowadzeniu posiedzenia z wyłączeniem jawności. Kuratorium może dopuścić inne osoby w charakterze gości nieuprawnionych do głosowania i przyznać im prawo zabierania głosu.

Zdolność podejmowania uchwał

Kuratorium jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest ponad połowa członków (ewent. wymienionych zastępców).

12. June 2018

Objazd na trasie rowerowej Odra Nysa na odcinku Friedrichsthal-Gartz nad Odrą

Prosimy o zapoznanie się z aktualną trasą objazdową na odcinku Friedrichsthal-Gartz nad Odrą. Z powodu prac przy wałach przeciwpowodziowych na tym odcinku drogi rowerowej Odra-Nysa wyznaczono […]