Ochrona danych osobowych
Ochrona Państwa danych osobowych realizowana jest w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) zgodnie z wytycznymi stosownych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zbierane są przez nas tylko, o ile są one potrzebne do ustanowienia, realizacji lub zakończenia czynności prawnej leżącej u podstaw zbierania danych bądź też o ile jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo.
Wszystkie inne zebrania danych odbywają się na zasadzie dobrowolności. Na formularzach jest to wyraźnie zaznaczone.

Wykorzystanie danych i ich dalsze przekazywanie
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach przewidzianych przy zbieraniu danych.
Przekazanie ich dalej stronom trzecim odbywa się tylko na podstawie ustawowych zobowiązań lub w ramach umów o świadczenie usług z podwykonawcami, które zawarliśmy ze stronami trzecimi w celu realizacji naszych celów biznesowych.
Do usunięcia lub zablokowania danych osobowych dochodzi, gdy tylko dane nie są już potrzebne do realizacji przewidzianych celów.

Bezpieczeństwo
Stosujemy wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą i/lub nadużyciem.
Wszyscy współpracownicy parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal), a także podwykonawcy, którym zleciliśmy wykonanie jakiegoś zlecenia, zostali zobowiązani do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zgodnie z § 5 Federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG).

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych
Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), innych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów chroniących dane osobowe jest:
Nationalpark Unteres Odertal
(Park Narodowy Dolina Dolnej Odry)
Nationalparkleiter Herrn Dirk Treichel
(Dyrektor Parku Narodowego, pan Dirk Treichel)
Park 2
16303 Schwedt/Oder OT Criewen
Niemcy
Tel.: 03332 21890
E-mail: nationalpark-unteres-odertal@nlpvuo.brandenburg.de
Strona internetowa: nationalpark-unteres-odertal.eu

Prawo uzyskania informacji
Na podstawie pisemnego zapytania uzyskają Państwo nieodpłatną informację na temat Państwa danych osobowych zapisanych u nas, o ich pochodzeniu, celu i ich ewentualnych odbiorcach.

Formularz kontaktowy
W razie przesyłania nam zapytań w ramach formularza kontaktowego dane Państwa z formularza zapytaniowego wraz z podanymi tam Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania oraz na wypadek, gdyby pojawiły się jeszcze jakieś związane z tym pytania. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Log serwera
Dostawca (provider) stron internetowych zbiera i zapisuje informacje automatycznie w tzw. logu serwera (server log files), które Państwa przeglądarka (browser) przekazuje nam automatycznie. Są to:
rodzaj przeglądarki/wersja przeglądarki
wykorzystywany system operacyjny
URL strony odsyłającej
nazwa hosta łączącego się komputera
godzina żądania wysyłanego do serwera
Danych tych nie da się przyporządkować określonym osobom. Nie dokonuje się zestawienia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeżeli dowiemy się o istnieniu konkretnych punktów zaczepienia wskazujących na użytkowanie sprzeczne z prawem.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Jest on do Państwa dyspozycji, gdyby chcieli Państwo uzyskać informację, podzielić się sugestią lub też zgłosić zażalenie.
Pan
Dirk Treichel
Nationalpark Unteres Odertal – Nationalparkleiter
(Park Narodowy Dolina Dolnej Odry – Dyrektor Parku Narodowego)
Datenschutzbeauftragter
(Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych)
Park 2
16303 Schwedt/Oder OT Criewen
Niemcy
E-mail: nationalpark-unteres-odertal@nlpvuo.brandenburg.de

Przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej
Każde połączenie się użytkownika z naszą stroną internetową zapisywane jest w pliku protokołu providera. Obejmuje to następujące treści:

 • nazwa wywołanego zasobu sieci (URL strony odsyłającej)
 • data i godzina wywołania
 • rodzaj i wersja używanej przeglądarki
 • nazwa hosta oraz system operacyjny łączącego się komputera

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z technicznym administrowaniem.
Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszej stronie zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mailowe), odbywa się to – na tyle, na ile to możliwe – zawsze na zasadzie dobrowolności. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie są przekazywane dalej stronom trzecim.
Zwracamy uwagę na to, że proces przekazywania danych w Internecie (np. w ramach komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.
Niniejszym wyrażamy wyraźny sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych – opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczania stopki redakcyjnej – przez strony trzecie w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, o które nie prosiliśmy wyraźnie. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do kroków prawnych w razie nadsyłania niechcianych informacji reklamowych, np. w ramach e-maili ze spamem.

Prawa osób zainteresowanych
a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się od podmiotu przetwarzającego potwierdzenia tego, że dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w tym celu w dowolnej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub też do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.
b) Prawo do informacji
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do uzyskania w dowolnym momencie od podmiotu przetwarzającego nieodpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które zostały zapisane, a także kopii tej informacji. Ponadto organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do następujących informacji:

cele przetwarzania

kategorie przetwarzanych danych osobowych
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane albo zostaną jeszcze ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub w przypadku organizacji międzynarodowych
jeżeli to możliwe, planowany okres zapisywania danych osobowych albo, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
istnienie prawa do korekty lub usunięcia odnoszących się do niej danych osobowych albo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
istnienie prawa do zgłoszenia zażalenia do organu nadzorczego
w razie zbierania danych osobowych u osoby, której to nie dotyczy: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust.1 oraz 4 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), a także – przynajmniej w tych przypadkach – przekonujących informacji o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak się stało, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do otrzymania informacji o stosownych gwarancjach w związku z tym przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do informacji, może zwrócić się w tym celu w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

c) Prawo do korekty
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się niezwłocznej korekty nieprawdziwych, odnoszących się do niej danych osobowych. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo – z uwzględnieniem celów przetwarzania – do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również na podstawie uzupełniającego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do korekty, może zwrócić się w tym celu w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się od administratora, by odnoszące się do niej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile spełniony jest jeden z poniższych powodów, a także o ile przetwarzanie ich nie jest konieczne:
Dane osobowe zostały zebrane do takich celów (lub zostały przetworzone w jakiś inny sposób), dla których nie są już potrzebne.
Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, a brakuje innej podstawy prawnej do przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, wnosi zgodnie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) sprzeciw wobec przetwarzania, a nie ma uzasadnionych powodów do przetwarzania, które miałyby pierwszeństwo, albo osoba, której dane dotyczą, wnosi zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.
Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Usunięcie danych osobowych konieczne jest do spełnienia prawnego zobowiązania wynikającego z prawa unijnego albo prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
O ile jeden z powyższych powodów jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce doprowadzić do usunięcia danych osobowych zapisanych w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal), może zwrócić się w tym celu w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry albo inny współpracownik zleci wtedy niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia danych.
Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal), a nasze przedsiębiorstwo jest jako administrator zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) zobowiązane do usunięcia danych osobowych, wówczas Park Narodowy Dolina Dolnej Odry podejmie – z uwzględnieniem dostępnej technologii oraz kosztów implementacji – stosowne działania, również natury technicznej, aby powiadomić inne podmioty przetwarzające, które przetwarzają ujawnione dane osobowe, o tym, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych podmiotów przetwarzających usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych bądź kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie ich nie jest konieczne. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry lub inny współpracownik zleci w danym przypadku wykonanie niezbędnych czynności.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli został spełniony jeden z poniższych warunków:

Osoba, której dane dotyczą, zaprzecza prawdziwości danych osobowych, a mianowicie na okres pozwalający administratorowi na zweryfikowanie prawdziwości danych osobowych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na usunięcie danych osobowych i domaga się zamiast tego ograniczenia użytkowania danych osobowych.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich jednak do dochodzenia, realizacji lub obrony swoich roszczeń prawnych.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) i jeszcze nie wiadomo, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.
O ile jeden z powyższych warunków został spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chciałaby się domagać ograniczenia danych osobowych zapisanych w Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal), może zwrócić się w tym celu w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry albo inny współpracownik zleci wtedy ograniczenie przetwarzania danych.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się otrzymania odnoszących się do niej danych osobowych, które zostały udostępnione administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez utrudnień ze strony administratora, któremu zostały udostępnione dane osobowe, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie dokonuje się za pomocą zautomatyzowanych procedur, o ile przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na realizację zadania leżącego w publicznym interesie lub wykonywanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma w ramach korzystania ze swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) prawo do uzyskania tego, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne z technicznego punktu widzenia oraz o ile nie ogranicza to praw i wolności innych osób.
W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zwrócić się do ustanowionego przez Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych albo innego współpracownika.
g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do wniesienia w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które dokonuje się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). Dotyczy to także profilowania opierającego się na tych postanowieniach.

W razie wniesienia sprzeciwu Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) nie przetwarza już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić istnienie przekonujących godnych ochrony przyczyn przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, albo też przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, wówczas osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiego rodzaju marketingu. Dotyczy to też profilowania, o ile wiąże się ono z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, do Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego Park Narodowy Dolina Dolnej Odry nie będzie przetwarzał ich do tych celów.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji do wniesienia sprzeciwu wobec dotyczącego jej przetwarzania danych osobowych dokonywanego w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) w celach badawczych lub historycznych albo w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), chyba że takie przetwarzanie konieczne jest do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.
W celu realizacji prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) lub do innego współpracownika. Osoba, której dane dotyczą, ma poza tym prawo w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, realizować swoje prawo do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w przypadku których wykorzystywane są techniczne specyfikacje.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnym przypadku łącznie z profilowaniem
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, łącznie z profilowaniem, i która wywołuje wobec niej skutki prawne lub też w inny sposób ją znacząco ogranicza, o ile decyzja ta (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) ze względów na przepisy prawne Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, nie jest ona dopuszczalna, a przepisy te zawierają stosowne środki służące obronie praw i wolności oraz uprawnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie jest ona podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli decyzja ta (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) podejmowana jest ona za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, wówczas Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Nationalpark Unteres Odertal) wdraża stosowne działania w celu obrony praw i wolności oraz uprawnionych interesów osoby, której dane dotyczą, do czego zalicza się przynajmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do przedstawienia własnego stanowiska oraz do zaskarżenia decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić praw odnośnie zautomatyzowanych decyzji, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony praw osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

i) Prawo do odwołania zgody w sprawie ochrony danych osobowych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do odwołania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić swojego prawa do odwołania zgody, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony praw osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność do zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępniania danych osobowych; ewentualne skutki nieudostępnienia
Zwracamy uwagę na to, iż udostępnianie danych osobowych jest po części określone ustawowo (np. przepisy podatkowe) albo może wynikać też z umownych regulacji (np. informacje dotyczące strony umowy). Niekiedy do zawarcia umowy może być konieczne udostępnienie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Osoba, której dane dotyczą, jest np. zobowiązana udostępnić nam dane osobowe, jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed udostępnieniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, musi zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych wyjaśni osobie, której dane dotyczą, odnosząc się przy tym do konkretnego przypadku, czy udostępnienie danych osobowych jest określone prawnie czy umownie lub czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie skutki miałoby ich nieudostępnienie.

Deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych na potrzeby użytkowania Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji analizy usług internetowych Google Analytics. Oferuje je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (cookies). Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wytwarzane przez pliki cookies dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są z reguły przekazywane serwerowi Google’a w USA i tam zapisywane.

W razie aktywizacji anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej Państwa adres IP zostaje jednak wcześniej skrócony przez Google’a w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umawiających się Traktatu ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przekazywany jest serwerowi Google’a w USA i tam skracany. Z polecenia operatora niniejszej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu ewaluacji korzystania przez Państwa ze strony internetowej, zestawiania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia wobec operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google’a.

Przez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki można uniemożliwić zapisywanie plików cookies. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku ewentualnie nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto można zapobiec ewidencji danych generowanych przez pliki cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) na rzecz Google’a oraz przetwarzaniu tych danych przez Google’a. W tym celu należy pobrać pod poniższym linkiem dostępną wtyczkę (plugin) do przeglądarki, a następnie ją zainstalować: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka
Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczności internetowej, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez prośby znajomych.

Właścicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, kontrolerem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i do której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie monituje o pobranie wyświetlacza odpowiedniego komponentu Facebook z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej – jaką podstronę naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, np. przycisk “Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, zgłasza komentarz, Facebook dopasowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebooka, informacje o wizycie na naszej stronie przez osobę, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Facebooku w czasie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, klika komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji do Facebooka nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec, wylogowując się z konta na Facebooku przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo udostępniane są różne opcje konfiguracyjne umożliwiające eliminację transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.

Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama
Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, budynek 14 Pierwsze piętro, Menlo Park, CA, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na którym zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana do pobrania wyświetlacza odpowiedniego komponentu Instagrama na Instagramie. W trakcie tej procedury technicznej Instagram zdaje sobie sprawę z tego, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, którą podstronę naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem składnika Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem na Instagramie podmiotu danych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków na Instagramie zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Instagram dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagram podmiotu danych i przechowuje dane osobowe.

Instagram odbiera informacje za pośrednictwem składnika Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w czasie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeśli takie przekazanie informacji na Instagram nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Instagramie przed wywołaniem wywołania na naszej stronie internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na stronie https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Pinteresta
Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie m.in. kolekcji zdjęć i pojedynczych zdjęć oraz opisów na wirtualnych tablicach (tzw. Szpilkach), które następnie mogą być udostępniane przez innych użytkowników (tzw. Re-pins) lub skomentował.

Spółka operacyjna Pinterest to Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na którym został zintegrowany komponent Pinterest (wtyczka do Pinteresta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane, automatycznie monit o pobranie za pośrednictwem odpowiedniego komponentu Pinterest wyświetlenia odpowiedniego komponentu na Pinterest. Więcej informacji na temat Pinteresta można znaleźć pod adresem https://pinterest.com/. W trakcie tej procedury technicznej Pinterest zyskuje wiedzę na temat tego, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Pinterest, Pinterest wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej – która podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Pinterest i powiązane z odpowiednim kontem Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Pinterest, zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisze te informacje do osobistego konta Pinteresta osoby, której dane dotyczą, i zapisze dane osobowe.

Pinterest otrzymuje informacje za pośrednictwem składnika Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie na składnik Pinterest, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji do Pinteresta nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Pinterest przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Pinterest, dostępne pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawierają informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera
Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane “tweety”, np. krótkie wiadomości, które są ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, również tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwatorom danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Co więcej, Twitter pozwala adresować szerokie grono odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na którym został zintegrowany komponent Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana aby pobrać wyświetlacz odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej serwis Twitter zyskuje wiedzę na temat tego, jaka konkretna podstrona naszej strony została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twitter jest retransmisja zawartości tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony do cyfrowego świata i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Twitterze, Twitter wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony przez osobę, której dane dotyczą i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, która podstrony naszej strony internetowej była odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twitter i powiązane z odpowiednim kontem na Twitterze osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Twitter przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Twitter otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twitter, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji do Twittera nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Twitterze przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter można uzyskać pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en.

Deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych na potrzeby Google Maps
Niniejsza strona internetowa korzysta z produktu Google Maps firmy Google Inc. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na ewidencjonowanie, opracowywanie oraz użytkowanie danych zbieranych w sposób zautomatyzowany przez Google Inc., jego przedstawicieli oraz strony trzecie. Warunki użytkowania Google Maps znaleźć można pod „Warunki użytkowania Google Maps”.

Wykorzystanie webfontów
Na niniejszych stronach internetowych używa się zewnętrznych czcionek Google Fonts. Google Fonts to usługa Google Inc. („Google”). Wkomponowanie tych webfontów dokonuje się poprzez wywołanie serwera, z reguły serwera Google’a w USA. W ten sposób serwerowi przekazuje się informację o tym, które z naszych stron internetowych odwiedzali Państwo. Również adres IP przeglądarki urządzenia końcowego gościa odwiedzającego te strony internetowe jest zapisywany przez Google’a. Bliższe informacje znaleźć można we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych Google’a, które zamieszczono pod adresem: www.google.com/fonts#AboutPlace:about www.google.com/policies/privacy/
Cookie Pegelonline.wsv.de
Podczas każdego łączenia się z serwerem PEGELONLINE zapisywane są następujące dane dla celów związanych z bezpieczeństwem na okres maksymalnie 59 dni:

 • nazwa wywołanego pliku (URL strony odsyłającej)
 • data i godzina wywołania
 • przekazana ilość danych
 • zgłoszenie, czy wywołanie się powiodło
 • rodzaj i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • spseudonimizowany adres IP łączącego się systemu hosta.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do ulepszania usługi internetowej. Nie ewaluuje się ich w sposób pozwalający prześledzić drogę prowadzącą z powrotem do konkretnej osoby. Nie dokonuje się zestawiania tych danych z innymi źródłami danych. Wyjątek stanowi podanie danych osobistych lub służbowych/biznesowych (adres e-mailowy, nazwisko) w celu zaprenumerowania danych dotyczących stanu wód. Użytkownik podaje te informacje wyraźnie na zasadzie dobrowolności.
Spseudonimizowany adres IP ewaluowany jest tylko w razie poważnych naruszeń naszych warunków użytkowania oraz w razie niedopuszczalnych połączeń bądź też prób połączenia się z naszym serwerem. Zastrzega się przy tym prawo do wydania polecenia wywiedzenia danych osobowych za pomocą poszczególnych zestawów danych.
Po 60 dniach spseudonimizowane dane dostępu są anonimizowane, a dane logowania usuwane. Prześledzenie drogi prowadzącej z powrotem do konkretnej osoby nie jest wtedy już możliwe.