Lasy i lasy gospodarcze

Pod względem powierzchni biotopy lasów i lasów gospodarczych znajdują się na drugim miejscu (21,3 % wzgl. 2.216 ha). Biotopy lasów i lasów gospodarczych na terenie Gellmersdorfer Forst, Gartzer Schrey, Schöneberger-Stolper Wald, Densenberge oraz piaszczystych tarasów dolinnych wrzosowisk Gartzer i Pommersche Bürgerheide cechują w dużej mierze iglaste lasy gospodarcze (474 ha), iglaste lasy gospodarcze z gatunkami drzew liściastych (514 ha) oraz liściaste lasy gospodarcze (144 ha).

Jeżeli chodzi o gatunki drzew iglastych, to przeważa tu sosna (pinus sylvestris), potem świerk (picea abies), modrzew (larix decidua) i daglezja (pseudotsuga menziesii). W przypadku gatunków drzew liściastych dominuje dąb szypułkowy (quercus robur), jesion wyniosły (fraxinus excelsior), olcha czarna (alnus glutinosa) oraz buk pospolity (fagus sylvatica) (5,7 %).

Naturalne lasy naniesiono na mapy na ok. 840 ha (= 8,10 %) powierzchni parku narodowego. Charakterystyczne dla zboczy odrzańskich są – prócz lasów buku pospolitego średnich i zasobnych w wapń stanowisk – również lasy dębowo-grabowe. Na stanowiskach zasobnych w wapń znaleźć można w pojedynczych miejscach storczyki purpurowe (orchis purpurea, dyrektywa brandenburska RL 1 BB) oraz lilie złotogłów (lilium martagon, dyrektywa brandenburska RL 2 BB). Na podmokłych i mokrych stanowiskach łęgów odrzańskich charakterystyczne są lasy łęgowe z drewnem miękkim, np. las łęgowy wierzb wyniosłych, oraz olsy i lasy olchowo-jesionowe.

Obszary leśne koncentrują się zasadniczo na płytach moreny dennej o dobrej lub bardzo dobrej zawartości składników pokarmowych z glinami i piaskami morenowymi oraz na ich obszarach zboczowych w kierunku doliny Odry.

Występują tu głównie rodzaje siedlisk lasów dębowo-grabowych, lasów bukowych z marzanką wonną, lasów dębowych oraz lasów mieszanych wąwozów i zboczy. Na zboczach istnieją po części większe zespoły podmokłych obszarów źródliskowych z lasami olchowo-jesionowymi. Częściowo nieco gorzej zaopatrzone w składniki pokarmowe są piaszczyste tarasy dolinne wrzosowiska Gartzer i Pommersche Bürgerheide między Friedrichsthalem a Gatow. Mamy tu przede wszystkim subatlantyckie lasy dębów szypułkowych oraz lasy dębowo-grabowe. Na terenach polderowych rosną na ile, glinie oraz piasku lasy łęgowe z drewnem miękkim i twardym, przy czym poldery mokre w kierunku północnym są coraz bardziej zabagnione.

W lasach i lasach gospodarczych występuje kilka rodzajów siedlisk przyrodniczych określonych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. I tak np. najczęstszym rodzajem siedliska leśnego w parku narodowym jest priorytetowy rodzaj siedliska 91E0 – lasy łęgowe z alnus glutinosa i fraxinus excelsior (alno-padion, alnion incanae, salicion albae) o powierzchni 542,1 ha. Drugie miejsce pod względem częstotliwości występowania (170 ha) zajmuje rodzaj siedliska leśnego 9170 – las dębowo-grabowo-przytuliowy (galio-carpinetum). Występuje głównie na obszarze Gellmersdorfer Forst oraz Gartzer Schrey.

Galerie