Lasy i lasy gospodarcze

Pod względem powierzchni biotopy lasów i lasów gospodarczych znajdują się na drugim miejscu (21,3 % wzgl. 2.216 ha). Biotopy lasów i lasów gospodarczych na terenie Gellmersdorfer Forst, Gartzer Schrey, Schöneberger-Stolper Wald, Densenberge oraz piaszczystych tarasów dolinnych wrzosowisk Gartzer i Pommersche Bürgerheide cechują w dużej mierze iglaste lasy gospodarcze (474 ha), iglaste lasy gospodarcze z gatunkami drzew liściastych (514 ha) oraz liściaste lasy gospodarcze (144 ha).

Jeżeli chodzi o gatunki drzew iglastych, to przeważa tu sosna (pinus sylvestris), potem świerk (picea abies), modrzew (larix decidua) i daglezja (pseudotsuga menziesii). W przypadku gatunków drzew liściastych dominuje dąb szypułkowy (quercus robur), jesion wyniosły (fraxinus excelsior), olcha czarna (alnus glutinosa) oraz buk pospolity (fagus sylvatica) (5,7 %).

Naturalne lasy naniesiono na mapy na ok. 840 ha (= 8,10 %) powierzchni parku narodowego. Charakterystyczne dla zboczy odrzańskich są – prócz lasów buku pospolitego średnich i zasobnych w wapń stanowisk – również lasy dębowo-grabowe. Na stanowiskach zasobnych w wapń znaleźć można w pojedynczych miejscach storczyki purpurowe (orchis purpurea, dyrektywa brandenburska RL 1 BB) oraz lilie złotogłów (lilium martagon, dyrektywa brandenburska RL 2 BB). Na podmokłych i mokrych stanowiskach łęgów odrzańskich charakterystyczne są lasy łęgowe z drewnem miękkim, np. las łęgowy wierzb wyniosłych, oraz olsy i lasy olchowo-jesionowe.

Obszary leśne koncentrują się zasadniczo na płytach moreny dennej o dobrej lub bardzo dobrej zawartości składników pokarmowych z glinami i piaskami morenowymi oraz na ich obszarach zboczowych w kierunku doliny Odry.

Występują tu głównie rodzaje siedlisk lasów dębowo-grabowych, lasów bukowych z marzanką wonną, lasów dębowych oraz lasów mieszanych wąwozów i zboczy. Na zboczach istnieją po części większe zespoły podmokłych obszarów źródliskowych z lasami olchowo-jesionowymi. Częściowo nieco gorzej zaopatrzone w składniki pokarmowe są piaszczyste tarasy dolinne wrzosowiska Gartzer i Pommersche Bürgerheide między Friedrichsthalem a Gatow. Mamy tu przede wszystkim subatlantyckie lasy dębów szypułkowych oraz lasy dębowo-grabowe. Na terenach polderowych rosną na ile, glinie oraz piasku lasy łęgowe z drewnem miękkim i twardym, przy czym poldery mokre w kierunku północnym są coraz bardziej zabagnione.

W lasach i lasach gospodarczych występuje kilka rodzajów siedlisk przyrodniczych określonych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. I tak np. najczęstszym rodzajem siedliska leśnego w parku narodowym jest priorytetowy rodzaj siedliska 91E0 – lasy łęgowe z alnus glutinosa i fraxinus excelsior (alno-padion, alnion incanae, salicion albae) o powierzchni 542,1 ha. Drugie miejsce pod względem częstotliwości występowania (170 ha) zajmuje rodzaj siedliska leśnego 9170 – las dębowo-grabowo-przytuliowy (galio-carpinetum). Występuje głównie na obszarze Gellmersdorfer Forst oraz Gartzer Schrey.

Galerie

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close