Wody w Dolinie Dolnej Odry

Biotopy wodne zajmują blisko 15,8 % (1.646 ha) powierzchni parku narodowego. Z tego 659 ha przypada na Odrę Wschodnią (Stromoder), łącznie z jej ramieniem bocznym – Schwedter Querfahrt, Odrą Zachodnią oraz drogą wodną Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße.

Kolejne 670 ha to głównie starorzecza Odry i inne (czasowe) wody stojące. Znaczącą rolę odgrywają wielkie szuwary liczące 286 ha nad wodami płynącymi i stojącymi. Rzadkie gatunki, takie jak rdestnica ściśniona (potamogeton compressus), rdestnica stępiona (potamogeton obtusifolius), rdestnica włosowata (potamogeton trichoides), salwinia pływająca (salvinia natans), osoka aloesowata (stratiotes aloides) (wszystkie – dyrektywa brandenburska RL 2 BB) oraz rzepień pospolity (xanthium strumarium) (dyrektywa brandenburska RL 1 BB) występują tu po części jeszcze często.

W zależności od poziomów wody Odry oraz na terenach polderowych udział procentowy biotopów wodnych podlega silnym wahaniom. Okres wegetacyjny 2009, leżący u podstaw kartowania przeprowadzonego na potrzeby planu parku narodowego (?), charakteryzował się wysokimi poziomami wody. W suchych latach udział biotopów wodnych może być znacznie niższy.

Wody obejmują szereg rodzajów siedlisk przyrodniczych określonych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, zwłaszcza np. typ siedliska 3150 – naturalne eutroficzne jeziora z roślinnością typu Magnopotamion lub Hydrocharition. Siedlisko przyrodnicze tego rodzaju jest charakterystyczne dla większości wód stojących, w szczególności łach wzgl. starorzeczy Odry. Rodzaj siedliska 3270 wg Dyrektywy Siedliskowej (rzeki z zalewanymi mułem brzegami z roślinnością związków Chenopodion rubri (p.p.) oraz Bidention (p.p.)) cechuje Odrę z jej strefami brzegowymi.

Galerie

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close